Inclusief beleid Meierijstad

Een inclusieve samenleving houdt in dat niemand obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij welkom is en mee kan doen. Inclusie gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het college van B&W ondersteunt dit volledig en heeft dit in de Mijlpalen van Meierijstad als één van haar speerpunten opgenomen.

Koplopersprogramma VNG
Het motto van het VN-Verdrag is “niets over ons, zonder ons” (nothing about us without us). Dit motto past uitstekend bij de gemeente Meierijstad. In aansluiting op haar ambities heeft gemeente Meierijstad zich aangemeld voor het VNG project de “25 koplopers van het VN-Verdrag-koplopersprogramma.” Met dit koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.

Gemeente Meierijstad als koploper
Uit alle inzendingen is gemeente Meierijstad geselecteerd voor dit koplopersprogramma. “We hebben de aanmelding met interesse ontvangen en zijn onder de indruk van de activiteiten van gemeente Meierijstad”, aldus de VNG commissie. Wethouder Witlox: “Wij zijn trots op deze selectie. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan en er een innoverende aanpak is en initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.”

Gemeenteraad
In de gemeenteraad is ook meerdere keren aandacht gevraagd voor de inclusieve samenleving. De toegezegde quickscan is inmiddels uitgevoerd door Stichting Zet. Stichting Zet heeft de artikelen uit het VN-Verdrag vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid en deze zijn gesteld tijdens een groepsinterview met 17 ambtenaren van uiteenlopende beleidsterreinen. De resultaten en aanbevelingen van deze nulmeting staan in rapportage quickscan inclusief beleid gemeente Meierijstad. Stichting Zet heeft het beleid van gemeente Meierijstad op basis van de gegeven antwoorden en voorbeelden als positief beoordeeld. Op vrijwel alle terreinen is in meer of minder mate aandacht voor inclusie en toegankelijkheid. Ook de ambitie, motivatie en gezonde prestatiedrang van de ambtenaren valt op.

Lokaal plan
Gemeente Meierijstad gaat een lokaal plan maken hoe vorm te geven aan de inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Het is geen verantwoordelijkheid van de gemeente alleen. Tenslotte kan een inclusieve samenleving enkel worden bereikt als de mensen om wie het gaat (ervaringsdeskundigen) goed worden betrokken bij de aanpak.

Scroll naar boven