Raadsinformatie-brief

De activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds gemeente Meierijstad in april 2018 is geselecteerd als koploper VN-Verdrag Handicap. Verder kennisname van de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020 en de uit de speerpunten voortkomende actieplannen en voorstellen.

Kernboodschap

1. Wat is er tot nu toe gedaan?
Het startpunt was een nulmeting in april 2018 door Stichting ZET die getoetst heeft hoe inclusief het beleid van gemeente Meierijstad is. Het resultaat van de nulmeting is getoetst aan de (praktijk) bevindingen van externe belanghebbenden. Het ging om een afvaardiging van ervaringsdeskundigen, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM), seniorenraad, MEE en enkele sociaal ondernemers. Deze groep vormt samen de Datum 1 oktober 2019 Zaaknummer 1948275255 Portefeuille Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken inclusie Zaaknummer 1948275255 Pagina 2 van 4 datum 1 oktober 2019 projectgroep Inclusieve Samenleving. De nulmeting, bevindingen/adviezen van de projectgroep en het resultaat van een drukbezochte inwonersbijeenkomst hebben uiteindelijk geleid tot de aanbevelingen in de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020.

2. Wat is er recent besloten?
Het college heeft in september 2019 ingestemd met de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019- 2020. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het collegevoorstel, dat is toegevoegd. Als vervolgstap zijn speerpunten uit de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad in actieplannen en voorstellen uitgewerkt. Deze zijn ook ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Bijvoorbeeld: – actieplan onderwijs en werk, – actieplan toegankelijke openbare gebouwen, openbare toiletten en openbare ruimte, – stimuleringsfonds voor sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid. Verder heeft het college ingestemd met het aanstellen van een ambassadeur inclusie en een programmalijn inclusie.

3. Wat gaat er komend jaar gebeuren?
Ten eerste wordt er uitvoering gegeven aan de actieplannen en voorstellen bij de Lokale Inclusie Agenda 2019-2020. De programmalijn inclusie zal de Lokale Inclusie Agenda als eerste uitgangspunt nemen. Daarnaast wordt er een programmateam opgesteld. Hierin krijgen ook andere inclusie-thema’s aandacht, die niet direct als speerpunt benoemd zijn in de lokale agenda. Er wordt bekeken waar zich mogelijkheden voordoen om bij nieuwe beleidsontwikkelingen inclusie direct mee te nemen.

Inclusie
De Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortvloeiende actieplannen en voorstellen zijn volledig gericht op inclusie. Door de aanbevelingen en activiteiten in de actieplannen worden stappen gezet om mensen met een beperking mee te laten doen op verschillende terreinen. Hiermee worden stappen gezet richting een inclusieve samenleving in Meierijstad.

Participatie

De totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortvloeiende actieplannen zijn bij uitstek een breed participatieproces geweest. Op 26 november 2018 is door de gemeente een inwonersbijeenkomst georganiseerd samen met de projectgroep Inclusieve Samenleving. De projectgroep bestaat vooral uit externe partijen en ervaringsdeskundigen. Tijdens de inwonersbijeenkomst konden inwoners met een beperking input leveren voor de lokale inclusie agenda en prioriteiten aangeven. De inwonersbijeenkomst was zeer goed bezocht (80 inwoners) waarbij uiteenlopende beperkingen vertegenwoordigd waren. Onder andere de beperking doof, blind, slechtziend, slechthorend, psychische beperking, autisme, spasmen, licht verstandelijke beperking en fysieke beperking. Gelet hierop kan gesteld worden dat de visie in het VN verdrag “niet over ons, zonder ons”, dat ook één van de uitgangspunten uit het manifest Iedereen doet mee! is, serieus is genomen.

De ASD heeft op 31 januari 2018 een ongevraagd advies geschreven over de implementatie VNVerdrag Handicap. Mede gelet op hun interesse in dit thema is hen gevraagd om deel te nemen aan de projectgroep Inclusieve Samenleving. Twee leden van de ASD zitten in de projectgroep en Zaaknummer 1948275255 Pagina 4 van 4 datum 1 oktober 2019 houden zo de ASD actief op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen rond de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020.

Duurzaamheid
De Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortkomende actieplannen voor 2019 en 2020 zijn concrete stappen richting meer inclusie op verschillende leefdomeinen, waardoor inwoners van Meierijstad met een beperking duurzaam kunnen participeren in de samenleving.

Financiën
De gemeenteraad heeft in de kadernota 2019 een budget Inclusieve Samenleving à € 166.000,- voor 2019 en 2020 (in totaal € 332.000,-) goedgekeurd. Het budget zal deels worden ingezet voor ambtelijke inzet en deels voor concrete projecten die aansluiten bij de aanbevelingen in de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad.

Planning
Verder wordt in afstemming met de griffie besproken of een beeldvormende avond voor beide commissies over inclusie in Meierijstad kan worden gepland. In de verschillende actieplannen staat een planning van de activiteiten

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,                                                                   De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                                          ir. C.H.C. van Rooi

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *