Raadsinformatie-brief

In oktober 2019 is de raad geïnformeerd over de diverse stappen en activiteiten die in 2019 zijn verricht rondom inclusie. En is de raad geïnformeerd over het collegebesluit voor een lokale inclusie agenda en programmalijn inclusie (raadsinformatiebrief nr 1948275255). Op 4 juni 2020 is tijdens een beeldvormende avond de raad bijgepraat over de stand van zaken tot dan toe. Inmiddels is er, ondanks corona, in 2020 en het eerste kwartaal 2021 weer veel gebeurd op het gebied van inclusie dat interessant is om te delen met de gemeenteraad.

Kernboodschap

 1. Bewustwording
  In het kader van bewustwording zijn het stimuleringsfonds toegankelijkheid en de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad gerealiseerd. Informatie om de bewustwording te vergroten, is verspreid via intranet, berichten in de lokale bladen of omroep en via nieuwsbrieven.

1.1 Subsidie Stimulering Toegankelijkheid
Er zijn meerdere aanvragen ingediend voor de subsidie Stimulering Toegankelijkheid. Op deze subsidie kunnen niet winstgevende organisaties een beroep doen om 50% (max. €5.000) gesubsidieerd te krijgen als zij hun fysieke, digitale of sociale toegankelijkheid verbeteren. Doordat in 2020 evenementen en sociale activiteiten door corona geen doorgang konden vinden, zijn er minder aanvragen ingediend dan vooraf gedacht. Van de aanvragen voldeden vier aanvragen aan de eisen en deze zijn gehonoreerd. Twee op fysieke toegankelijkheid (automatische deuren), één op digitale toegankelijkheid en één op sociale toegankelijkheid.

1.2 Waarderingsprijs
Meedoen in Meierijstad Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, willen we in Meierijstad graag op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Hiervoor hebben we een waarderingsprijs ontworpen. Het ontwerpen en realiseren van de kunstwerken voor de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad is afgerond. De kunstenares heeft 12 kunstwerken, elk bestaande uit 5 porseleinen vazen, gemaakt. Ook hierbij is de visie “niet over ons, zonder ons” toegepast. Zes organisaties waar mensen met diverse beperkingen komen voor creatieve dagbesteding hebben tekeningen gemaakt die op de vazen zijn gedrukt. Vanaf de 2de helft van 2021 worden de waarderingsprijzen met enige regelmaat uitgereikt.

1.3 Bewustwording vergroten via webinars en berichten
Door corona konden de bewustwording workshops voor ambtenaren niet doorgaan. En is als alternatief informatie verstrekt via webinars. Eén webinar over communiceren met doven en slechthorenden en één webinar over herkennen en omgaan met autisme. Beide webinars zijn goed bezocht, respectievelijk 33 en 66 deelnemers. Het publiek was divers: van inwoners (vanuit hun rol als vrijwilliger / ouder) tot professionals (zorg, onderwijs, welzijn) als medewerkers van de gemeente. Intern hebben we gewerkt aan bewustwording door artikelen op intranet te publiceren over inclusie en diversiteit binnen gemeente Meierijstad als werkgever. Collega’s van verschillende afkomst, religieuze achtergrond, beperking of geaardheid zijn geïnterviewd en hebben verteld hoe zij het ervaren om bij gemeente Meierijstad te werken en hoe zij de cultuur binnen de organisatie ervaren. Deze interviews leverden veel positieve reacties van collega’s op. In de lokale bladen hebben artikelen gestaan over het stimuleringsfonds en oproepen voor nominaties voor de waarderingsprijs. Verder zijn twee interviews geplaatst met inwoners die zelf of kinderen met een beperking hebben met als doel de bewustwording te vergroten. Dit wordt gedurende 2021 voortgezet. In de week van de toegankelijkheid heeft een dubbele pagina in de lokale bladen gestaan en hebben we meegewerkt aan meerdere items van Omroep Meierij over inclusie.

1.4 Diversiteit en anti-discriminatie
Activiteiten met betrekking tot diversiteit en anti-discriminatie kunt u teruglezen in de notitie antidiscriminatie Meierijstad die onlangs (april jl.) aan uw raad is verzonden.

 1. Beter mee laten doen
  Op verschillende beleidsterreinen is aandacht geweest voor het beter mee laten doen van mensen met een beperking. Bijv. op het gebied van sport, verkeer/mobiliteit, nieuwbouw projecten, onderwijs, verkiezingen en diversiteit. Zo zijn in 2020 een visie over diversiteit en inclusief werkgeverschap en het actieplan Uniek Sporten vastgesteld.

  2.1 Sport en inclusie
  Sporten en bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De sportdeelname van inwoners met een beperking blijft namelijk achter ten opzichte van de sportdeelname van inwoners zonder beperking. Daarom is in de Sportnota ‘Sportief in Beweging’ uit 2018 een actielijn uitgewerkt waarin we een aantrekkelijk sportaanbod willen ontwikkelen voor iedereen. Als gevolg daarvan heeft uw raad op 8 december 2020 een raadsinformatiebrief ontvangen over het Actieplan Uniek Sporten, opgesteld door en voor sporters met een beperking. Het Actieplan Uniek Sporten geeft een beeld van de behoeften van inwoners met een beperking, als ook het bestaande aanbod, en probeert door middel van acties op het gebied van samenwerking, opleiding, aanbod, inclusie en voorzieningen vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Inmiddels zijn er al diverse acties ten uitvoering gebracht. Zo zijn er cursussen georganiseerd voor vrijwillig kader van sportverenigingen over omgaan met kinderen met autisme, en omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Ook is de samenwerkingsovereenkomst met PSV Foundation verlengd. Vanaf september gaat PSV Foundation starten met het aanbieden van Passend Voetbal1 in Meierijstad, op het Zuideinderpark te Schijndel.

  2.2 Tweede Kamer verkiezingen
  In maart waren de Tweede Kamer verkiezingen. Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om in de zorgcentra een stembureau in te richten. Verder waren een aantal locaties niet beschikbaar vanwege verbouwing. Voor de locaties waar geen stembureau kon worden ingericht zijn alternatieve locaties gevonden. De stemlocaties zijn geschouwd door Stichting Toegankelijk Meierijstad op toegankelijkheid. Het resultaat hiervan was dat 3 locaties niet voldeden aan de norm. De aanbevelingen van Stichting Toegankelijk Meierijstad hebben geleid tot aanpassingen. Om in het kader van inclusie het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk inwoners konden stemmen waren enkele extra voorzieningen getroffen of aangeschaft. Zo was een kandidatenlijst in gesproken vorm en op ieder stembureau een loep beschikbaar voor kiezers die slechtziend of blind zijn, was er een verkiezingskrant en instructiefilm hoe te stemmen in eenvoudige taal beschikbaar voor laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking en was tijdens de verkiezingsdagen op 4 momenten iemand in het stemlokaal aanwezig die gebarentaal machtig is voor de inwoners die deze ondersteuning bij het stemmen wilden gebruiken. Dit laatste is ook kenbaar gemaakt via social media met een film in gebarentaal.

2.3 Vertraging door corona
Door corona konden bepaalde acties uit de lokale inclusie agenda geen doorgang vinden. Eén van de acties was dat Stichting Toegankelijk Meierijstad horeca en winkels zou schouwen op toegankelijkheid. Enerzijds om ondernemers tips te geven hoe zij toegankelijker kunnen worden voor inwoners en bezoekers met een beperking. Anderzijds zou STM met de ondernemers in gesprek gaan over het beschikbaar stellen van het toilet voor niet-klanten. We wilden hiermee de ondernemers informeren over het belang van semi-openbare toiletten en hiermee het aantal aanmeldingen bij de Hoge Nood app vergroten. Deze actie zal weer worden opgepakt zodra dat mogelijk is na voldoende versoepelingen van de corona maatregelen.

2.4 P&O en inclusie

Streefdoelen
: In februari 2020 zijn streefdoelen bepaald vanuit de rol als werkgever op het gebied van diversiteit & inclusiviteit. Binnen het thema diversiteit & inclusiviteit wordt er extra focus gelegd op de doelgroep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en de banenafspraak. Zie ook paragraaf 1.3 en 3.2, waarin voorbeelden genoemd worden over bewustwording waarbij samengewerkt wordt tussen P&O en andere werkateliers op inclusie thema’s.

Banenafspraak
: In het sociaal akkoord van 2013 is toegezegd dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra banen bij de overheid. Mensen die zijn opgenomen in het doelgroep register van het UWV tellen mee voor deze banenafspraak. Overheidswerkgevers, met 25 werknemers of meer, moeten een bepaald quotumpercentage halen. Dit is een minimaal percentage banen voor de doelgroep banenafspraak van het totaal aantal banen binnen de organisatie. In 2020 was dit percentage 2,35. Voor 2021 is het 2,56%.
Voor gemeente Meierijstad staat dit voor 14,52 te behalen fte (fulltime) banen. Op dit moment zijn er 12,53 fte banen gerealiseerd. Gemeente Meierijstad streeft ernaar om bovenop de wettelijke doelstelling 5 fte extra te realiseren. In december 2020 heeft er een inspiratiesessie over de banenafspraak plaatsgevonden met alle leidinggevenden. Er is in kaart gebracht wat nodig is om de doelstelling te halen. In maart 2021 is er invulling gegeven aan de nieuwe functie van MVO coördinator. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze MVO coördinator is aanjager, facilitator voor het onderwerp diversiteit & inclusiviteit en specifiek voor de doelstelling om nog meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en uit de doelgroep banenafspraak in de verschillende ateliers te plaatsen. Ter aanvulling op de inspiratiesessie heeft in maart 2021 een online bijeenkomst plaatsgevonden over begeleidingsmogelijkheden die IBN en WSD kunnen bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle leidinggevenden namen hieraan deel.

PSO certificering Op 1 juni 2020 hebben we onze PSO-certificering kunnen verlengen voor 2 jaar. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is een meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Iedere twee jaar vindt er een nieuwe toetsing plaats. Gemeente Meierijstad heeft wederom de hoogste haalbare erkenning op de Prestatieladder behaald: het certificaat voor trede 3. Daarmee zijn we koploper als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via een onafhankelijke PSOtoetsing is gebleken dat gemeente Meierijstad ruim bovengemiddeld presteert in het faciliteren van werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt3 . Dit doet de gemeente niet alleen door binnen de eigen organisatie werkplekken vrij te maken, maar ook door ‘socialer’ in te kopen. Het behalen en behouden van trede 3 is bijzonder, slechts 10% van de organisaties en gemeenten bereikt trede 3.

 1. Digitale toegankelijkheid
  In 2020 zijn er ook diverse stappen gezet op het gebied van digitale toegankelijkheid, zoals inventarisaties van websites, toegankelijkheidsverklaringen, bewustwording en opleiding.

3.1 Inventarisaties
Sinds 2020 werkt het projectteam Digitale Toegankelijkheid aan het digitaal toegankelijk maken van openbare websites (48), intra- & extranetten en e-cloudapplicaties (18) en mobile applicaties (18), waar wij als gemeente voor verantwoordelijk zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met alle verantwoordelijke werkateliers én leveranciers om te voldoen aan de eisen die gelden vanuit de wet Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Het doel is dat ook de 25% van onze inwoners en medewerkers die een (tijdelijke) functiebeperking4 hebben mee kunnen doen met onze digitale wereld.

3.2 Bewustwording vergroten
Om intern de bewustwording rondom digitale toegankelijkheid te vergroten zijn in 2020 meerdere berichten op Link geplaatst, waaronder films waarin ervaringsdeskundigen vertelden en lieten zien wat zij nodig hebben om goed onze websites, extranetten en applicaties te kunnen gebruiken. Verder hebben diverse medewerkers in bepaalde functies een e-learning module gevolgd om de bewustwording rondom digitale toegankelijkheid te vergroten.

3.3 Aanjaagteam van de VNG
Meierijstad is intrinsiek gemotiveerd om de digitale toegankelijkheid voor onze inwoners en medewerkers te verbeteren. Daarom nemen we deel aan de werkgroep onder het aanjaagteam van de VNG om andere gemeenten te helpen met dit onderwerp. Zo hebben we in een webinar vertelt hoe belangrijk samenwerken in de totale keten is en hoe wij dat in Meierijstad doen bij digitale toegankelijkheid. Hier namen de 80 grootste leveranciers van gemeenten aan deel. Ook is een webinar opgesteld vanuit het aanjaagteam VNG waarin gemeente Meierijstad presenteerde hoe belangrijk zij dit onderwerp vinden en hoe Meierijstad dit zowel binnen de organisatie als ook extern aanvliegt. Ook dit webinar is zeer goed bezocht, namelijk door 331 andere gemeenten.

Communicatie
De Adviesraad Sociaal Domein krijgt een afschrift van deze raadsinformatiebrief

Participatie
De totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortvloeiende actieplannen zijn bij uitstek een breed participatieproces geweest. Er zijn ervaringsdeskundigen met diverse beperkingen betrokken bij het opstellen van de agenda en bij de uitvoering van onderdelen van de actieplannen. Verder speelt de Stichting Toegankelijk Meierijstad een belangrijke rol bij de uitvoering van de plannen. De visie in het VN-Verdrag Handicap “niet over ons, zonder ons” nemen we als gemeente serieus.

Duurzaamheid

De programmalijn inclusie, waaronder de Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortkomende actieplannen, bevatten concrete stappen richting meer inclusie en diversiteit, waardoor inwoners van Meierijstad ongeacht beperking, afkomst of geaardheid gelijkwaardig en duurzaam kunnen participeren in de samenleving.

Financiën
Deze raadsinformatiebrief heeft geen financiële consequenties. In de kaderbrief 2022 zijn middelen opgenomen voor inclusie en digitale toegankelijkheid als onderdeel van de integrale afweging.

 

Planning
Periodiek wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de programmalijn inclusie, waaronder de lokale inclusie agenda.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,                                                                                   De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                                                          ir. C.H.C. van Rooi